วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

คณิตศาตร์กับชีวิตประจำวัน
การคำนวณดอกเบี้ย โดยเฉพาะดอกเบี้ยทบต้น จำเป็นต้องใช้เครื่องคิดเลข ซึ่งการได้รู้จักชนิดของเครื่องคิดเลข และใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพ จะอำนวยประโยชน์ต่อการคำนวณดอกเบี้ยเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ในเอกสารชุดนี้ จึงเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบชนิดของเครื่องคิดเลข เทคนิคการใช้เครื่องคิดเลข และแนวทางการทำข้อสอบเรื่องดอกเบี้ย เพื่อให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณดอกเบี้ย การสอบปลายภาคเรื่องดอกเบี้ยในวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานทุกครั้งจำเป็นต้องใช้สูตรทั้งหมดที่ได้นำมาเสนอนี้ ดังนั้น หากนักศึกษาที่เรียนวิชาดังกล่าวได้ฝึกใช้เครื่องคิดเลขตามคำแนะนำในเอกสารชุดนี้แล้ว ผู้เขียนเชื่อว่านักศึกษาจะสามารถคำนวณดอกเบี้ยได้ทุกคน
1. ดอกเบี้ยคงต้น (simple)
ดอกเบี้ยคงต้นคือ I = prt
เงินรวมคือ S = P + I = P(1+rt) โดย t มีหน่วยเป็นปีเสมอ
2. ดอกเบี้ยทบต้น (compound)
S =    , I = S – P และ
เมื่อ      , c คือ จำนวนครั้งที่ทบต้นในเวลา 1 ปี
และ r e คือ อัตราดอกเบี้ยที่มีผล (effective) ในเวลา 1 ปี
3. เงินผ่อน (installment)
เงินผ่อนรายงวดแบบไม่ลดต้นไม่ลดดอก (flat rate) คือ R =
เงินผ่อนรายงวดแบบลดต้นลดดอกคือ R =
เงินต้นคงเหลือหลังผ่อนไปแล้ว k งวดคือ P =
ดอกเบี้ยคือ I = nR – P

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น